Hizmetlerimiz

 • İthal veya ihraç konusu eşyanın G.T.İ.P.nun tespitini yapmak,
 • İthal veya ihraç konusu eşyanın her hangi bir kurumun iznine tabi olup,olmadığının tespiti,
 • Kurumun iznine tabi olan ürün için o kuruma müracaat ederek takip ve intacı,
 • Herhangi bir kurumun iznine tabi olan ürünün o kurumdan izin alınması için gerekli belgelerin tespiti ve müşterimize bildirilmesi,
 • Müşterimize Katma Değer yaratacak hizmetlerin tespiti ve bildirilmesi,
 • G.T.İ.P.da tereddüt yaşadığımız ürün için İthalatın yapılacağı düşünülen gümrük idaresinin bağlı bulunduğu Gümrükler Başmüdürlüğü aracılığı ile Gümrükler Genel Müdürlüğü’nden bağlayıcı tarife sorgusunun yapılması,
 • Müşterimizin ithal veya ihraç konusu eşya için aracı bankadan açılan veya açılacak olan Akreditifli işlemlerde istenilen belgelerin tam ve eksiksiz olarak hazırlanması için bizzat tarafımızdan akreditif mektubunun incelenerek gerekli belgelerin tanzimi ve onaylanması,
 • İthal veya İhraç konusu ürünün maliyet tespiti için tahmini masrafların tespiti ile müşteriye bildirilmesi,
 • Geçici ithalat veya Dahilde İşleme Belgesi kapsamında yapılan ithalatlarda tahakkuk eden ve teminata bağlanan vergiler için verilen teminatların Gümrük ve Saymanlık nezdinde çözülmesinin sağlanması,
 • İhraç konusu eşyaya ait Sağlık sertifikası, Radyasyon kontrol belgesi,Kontrol Belgesi,Borsa tescil belgesi,ilgili kurum ve kuruluşlardan alınması, ATR, EUR.1 Belgesi, Menşei şahadetnamesi tanzim edilmesi ve ilgili odadan onaylanması,
 • İthal veya ihraç konusu eşyaya ait gümrük beyannamesinin oluşturulması ofisten tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve gümrük işlemlerinin takip ve intacı,
 • Gümrüğe gelen Müşteriye ait malzemenin hasar görmesinin tespiti ile müşteriye ve sigorta şirketine bilgi verilerek ekspertizinin yapılması,
 • Müşterimizin talimatları doğrultusunda, ithal konusu eşyanın, bildirilen adrese en güvenilir nakliye aracı ile sevk etmek olarak sıralayabiliriz.
GÜMRÜK UYGULAMALARIMIZ

A) İTHALAT DEPARTMANIMIZ

 • İthal edilecek eşya ile ilgili olarak fizibilite çalışmasının yapılması,
 • Dahilde İşleme Rejimi uygulamaları,
 • Door-to-door işlemlerde siparişten itibaren tüm aşamaların takibi,
 • Nakliye firmasından eşyanın seyahat ve evrak bilgilerinin takibi,
 • Vesaiklerin (varsa) konşimento cirolarının yaptırılması,
 • Ordinonun alınması,
 • Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti,
 • Orijinal tasdikli ilgili belgelerin tasnifinin yapılarak operasyon departmanına teslimi,
 • Nakliyat Sigorta Poliçesi.
 • Küşat yapılması,
 • Gümrük kabul ve tescil işlemine başlayarak malın muayenesinin yapılması,
 • Eksiklik, hasar veya hata durumunda tutanakların tutulması ve ilgili birimlerin bilgilendirilmesi,
 • Tahakkukların yapılarak ilgili teminat veya vergi ödemelerinin yapılması,
 • İlgili firmanın vermiş olduğu talimatta belirtilen adrese malın fiziki teslimi,
 • Evrak teslim formu ile evrakların tarafınıza teslim edilmesi

B) İHRACAT DEPARTMANIMIZ

 • İhraç edilecek eşya ile ilgili olarak fizibilite çalışmasının yapılması,
 • Hariçte İşleme Rejimi uygulamaları ve TEV,
 • Sağlık sertifikası, Kontrol belgesi, A.TR, EUR-1 menşe şahadetnamesi, ülke durumuna göre konsolosluk tasdik işlemleri vb. yapılması,
 • Eşyanın türüne göre ilgili ihracatçı birliklerine üyelik işlemlerinin yaptırılması,
 • Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti,
 • Gümrük Müşaviri tarafından düzenlenen vesaiklerin bankaya ve/veya alıcıya ulaştırılması,
 • Nakliyat Sigorta Poliçesi.
 • Yüklenen aracın gümrük işlemlerinin takibi,
 • İhraç edilecek eşyanın gümrük beyannamesinin düzenlenmesi ve operasyon işlemlerinin tamamlanması,
 • Vesaiklerin nakliye firmasına teslimi,
 • Geçici ihracat işlemlerinin ve sürelerinin takibi,
 • Evrak teslim formu ile evrakların tarafınıza teslim edilmesi,
 • Gümrük çıkış beyannamesinin kapatılması,
 • Kapatılan gümrük çıkış beyannamelerinin ihracatçı nüshasının firmaya teslimi.

C) Danışmanlık ve Dış Ticaret İşlemleri Departmanımız

 • Dahilde İşleme İzin Belgesi (Proje Hazırlanması, Takip, Revizyon ve Kapama işlemleri)
 • Hariçte İşleme İzin Belgesi (Proje Hazırlanması, Takip, Revizyon ve Kapama işlemleri)
 • Yatırım Teşvik Belgesi (Proje Hazırlanması, Takip, Revizyon ve Kapama işlemleri)
 • Teminat Çözümleri ve Mahsup işlemleri
 • İthal Lisansı (Müracaat ve Takibi)
 • İthalat Kayıt Belgesi (Müracaat ve Takibi)
 • Gözetim Belgesi (Müracaat ve Takibi)
 • İSGÜM Kontrol Belgesi (Müracaat ve Takibi)
 • EPDK İthalat Uygunluk Belgesi (Müracaat ve Takibi)
 • CITES Kontrol Belgesi (Müracaat ve Takibi)
 • TSE’den Uygunluk Belgesi (Müracaat ve Takibi)
 • Ölçü Ayarlardan İthalat İzni (Müracaat ve Takibi)
 • Sanayi Bakanlığından Garanti Belgesi ve Muafiyet Belgesi (Müracaat ve Takibi)